گفتار نیک

1_شکر، در وقت نعمت

2-صبرفدر وقت محنت

3-رضای،در وقت قسمت

4-تلاشفدر وقت خدمت

5-حرمتف در وقت صحبت

اگر یک کار غلط انجام دهیم و برای آن هزار دلیل بیاوریم تازه میشود 1001 غلط

ابو علی سینا


/ 0 نظر / 5 بازدید